TIMMS’E GÖRE EĞİTİM DURUMUMUZ (MATEMATİK)-2
Hasan Soner Kırkuşu >

TIMMS’E GÖRE EĞİTİM DURUMUMUZ (MATEMATİK)-2

Her dört yılda bir yapılan ve 2015 yılına ait uluslararası bir eğitim araştırmasının ülkemizi ilgilendiren Matematik dersine ait sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.

Ülkemizin istikbalini ve istiklalini eğitimde gören okuyucularımızın dikkatle takip edeceğinden eminim.

4. Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Durumuna Göre Okulun Yapısı incelendiğinde hem 2011 hem de 2015 uygulamalarının her iki uygulamasında da öğrencinin geldiği evin ekonomik durumu düştükçe matematik başarısının da düştüğü gözlenmektedir.

8. Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Durumuna Göre Okulun Yapısı incelendiğinde ise Hem 2011 hem de 2015 uygulamalarının her iki uygulamasında da öğrencinin geldiği evin ekonomik durumu düştükçe matematik başarı- sının da düştüğü gözlenmektedir. Yani bu sonuçlar 4.sınıf sonuçları ile benzer görünümdedir.

4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Koşulları ve Kaynakları - Öğretmen Görüşlerine bakıldığında, 4. sınıflarda okul koşulları ve kaynakları noktasında problem durumu arttıkça öğrencilerinin matematik ortalamalarının düştüğü görülmektedir.

8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Koşulları ve Kaynakları - Öğretmen Görüşlerine bakıldığında da, 8. sınıflarda okul koşulları ve kaynakları noktasında problem durumu arttıkça öğrencilerinin matematik ortalamalarının düştüğü görülmektedir. Bu anlamda 4.sınıf sonuçları ile benzer sonuçlar karşımıza çıkmıştır. Ancak bazı farklar da vardır örneğin; 4.sınıflarda okulda çok problem var diyen öğretmen görüşlerinin oranı %36 iken bu oran 8.sınıfa gelindiğinde  %48’e çıkmaktadır. Ancak ilginç bir şekilde 4.sınıflarda okulda neredeyse okulda hiç problem yok diyen öğretmen görüşlerinin oranı %27 iken bu oran 8.sınıfa gelindiğinde  %16’ya inmektedir. Yani okul koşulları ve kaynaklarına yönelik öğretmen görüşlerine bakıldığında 4.sınıf seviyesindeki memnuniyet oranı genel olarak pek fazla değişmezken 8.sınıf seviyesinde bu memnuniyet oranı giderek düşmektedir.

TIMSS 2015 uygulamasında yer alan okullardaki öğretmenlerin iş doyumu ve öğrencilerin okula aidiyet duygusu ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkisi de inceleme altına alınmıştır. Bu amaçla 4. sınıf öğrencilerin sınıf öğretmenlerine iş doyumları sorulmuştur. Buna göre 4. sınıf öğrencilerinin %56’sının öğretmenlerinin iş doyumu yüksek, %41’inin orta, %3’ünün düşük iş doyumuna sahip olduğu görülmektedir.

8. sınıf öğrencilerin sınıf öğretmenlerine iş doyumları sorulduğunda ise; TIMSS 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %46’sının matematik öğretmenlerinin iş doyumu yüksek, %45’inin orta, %10’unun düşük iş doyumuna sahip olduğu görülmektedir. Bu oranlar 4.sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile karşılaştırıldığında genel anlamda 4.sınıftan 8.sınıfa doğru öğretmenlerde iş doyum oranlarının düştüğü gözlemlenmektedir.

4. Sınıf ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygusuna Göre Öğrencilerin Matematik Başarılarına bakıldığında 4. sınıf öğrencilerinin %81’inin yüksek, %18’inin orta, %1’inin düşük okula aidiyet duygusuna sahip olduğu görülmektedir.

8. Sınıf Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygusuna Göre Öğrencilerin Matematik Başarılarına bakıldığında öğrencilerin %59’unun yüksek, %35’inin orta, %6’sının düşük okula aidiyet duygusuna sahip olduğu görülmektedir. Burada da aynı şekilde 4.sınıftan 8.sınıfa doğru genel anlamda aidiyet duygusunun düştüğü göze çarpmaktadır. Fakat ilginç bir şekilde 8.sınıflarda öğrencilerin okula aidiyet duygusu azalmasına rağmen matematik başarı ortalamaları giderek yükselmektedir.

Okullardaki güvenlik ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. 4. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine zorbalığa uğrama durumları sorulmuştur. 4. sınıf öğrencilerinin %57’sinin hemen hemen hiç, %28’inin ayda bir, %14’ünün haftada bir zorbalığa maruz kaldığı görülmektedir. Ancak aynı şekilde matematik ortalamasının da düşmesi aralarında ilişki olmadığı sonucuna varmamıza neden olmaktadır.

TIMSS 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin zorbalığa uğrama durumları sorulduğunda %69’unun hemen hemen hiç, %26’sının ayda bir, %6’sının haftada bir zorbalığa maruz kaldığı görülmektedir. Burada da aynı 4.sınıflarda olduğu gibi zorbalığa maruz kalma oranları düşmesine rağmen matematik ortalamalarının düşmüş olması her ikisi arasında ilişki kurulamayacağını doğrulamaktadır.

Ancak şunu da belirtmekte fayda var TIMSS 2011 uygulamasına göre TIMSS 2015’te akran zorbalığında hem 4.sınıf hem de 8.sınıf düzeylerinde azalma yaşandığını görmek memnuniyet verici.

TIMSS 2015 uygulamasında yer alan okullardaki öğretmenlerin ve okul müdürlerinin özellikleri (formal eğitim düzeyi, kıdemi vb.) belirlenerek bu özelliklerin öğrenci başarısı ile ilişkisi incelenmiştir. 4. sınıf öğrencilerin %3’ünün sınıf öğretmenlerinin yüksek lisans/doktora mezunu olduğu, %81’inin lisans mezunu olduğu ve %16’sının önlisans (yüksekokul-2 yıllık) mezunu olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar TIMSS 2011 ile karşılaştığında sonuçların benzer olduğu görülmektedir.

TIMSS 2015 uygulamasında yer alan okullardaki öğretmenlerin ve okul müdürlerinin özellikleri (formal eğitim düzeyi, kıdemi vb.) belirlenerek bu özelliklerin öğrenci başarısı ile ilişkisi incelendiğinde ise TIMSS 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerin %7’sinin matematik öğretmenlerinin yüksek lisans/doktora mezunu olduğu, %90’ının lisans mezunu olduğu ve %3’ünün önlisans (yüksekokul-2 yıllık) mezunu olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 ve 2007 ile karşılaştırıldığında matematik öğretmenleri önlisans mezunu olan öğrencilerin yüzdesinde anlamlı oranda azalma olduğu görülmektedir. TIMSS döngülerine bakıldığında matematik öğretmenleri lisans mezunu olan öğrencilerin oranında yükselme olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin eğitim seviyelerine bakıldığında hem 4.sınıf öğretmenlerinin hem de 8.sınıf matematik öğretmenlerinin çok azının yüksek lisans/doktora yapmış oldukları dikkat çekmektedir.

Bu konuyla bağlantılı olarak şu veriler de çok ilginçtir. TIMSS 2015 uygulamasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin %5’inin sınıf öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik konuları ile ilgili mesleki deneyime katılmışlardır ve bu oran TIMSS Ortalamasının çok altındadır. Sınıf öğretmenleri öğrencilerin eleştirel düşünce ya da problem çözme becerilerini geliştirme ile ilgili mesleki aktiviteye katılan öğrencilerin oranı %10 ve bu oran TIMSS 2015 ülkeler ortalamasının (%41) çok altındadır. Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilişim teknolojilerini kullandığını belirten 4. sınıf öğrencilerin yüzdesi ise 9’dur ve bu yüzde aynı diğer konularda olduğu gibi TIMSS 2015 ortalamasının (%36) altındadır.

8. sınıf matematik öğretmenlerinin ise aynı başlıklar ile ilgili aktivitelere katıldıklarını belirten öğrenci oranları 4. sınıf öğretmenlerine göre oldukça yüksektir. Buna rağmen şunu da görmek gerekir TIMSS 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %25’inin matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik öğretim programı ile ilgili mesleki aktivitelere katılmışken bu yüzde TIMSS 2015 ortalamasına göre (%50) daha azdır.

TIMSS 2015 uygulamasında okul anketi kullanılarak uygulamaya katılan 4. sınıf ve 8. sınıf okullarının okul müdürlerine, mesleki deneyim süreleri sorulmuştur. Bakıldığında okul müdürlerinin kıdem yılı ortalaması TIMSS 2015 ortalamasından düşük olduğu görülmektedir. Uygulamaya katılan ilkokullardaki müdürlerin ortalama mesleki deneyimi 8 yılken, ortaokullardaki müdürlerin ortalama mesleki deneyimi ise 7 yıldır.

Bu ortalamalara genel anlamda bakıldığında ise dikkat çeken husus bu uygulamaya katılan ülkelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığında kıdemi fazla olan müdürlere bizim ülkemizde daha az yer verilirken, kıdemi az olan müdürlere diğer ülkelere göre daha fazla yer verdiğimiz görülmektedir. Bu durum ülkemizdeki liyakat sorununun (en azından kıdeme bağlı olarak) varlığını burada da göz önüne çıkarmaktadır.

Öğrencilerin derslerde yaptıkları devamsızlık ve matematik başarı durumlarına bakıldığında da ilginç durumlar söz konusudur. Hem 4. Sınıf hem de 8.sınıf öğrencilerin devamsızlık durumları yükseldikçe matematik başarı ortalamalarının düştüğü görülmektedir. Bu oranlar okula devamın başarı üzerindeki rolüne güzel bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.

TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 karşılaştırıldığında matematik dersine karşı çok ilgi duyulma oranının 4. Ve 8.sınıflarda artmasına karşın, matematik dersini çok sevme oranının 4.sınıflarda artarken 8.sınıflarda düştüğü, matematik dersinde kendine çok güvenme oranının da yine 4.sınıflarda artış gösterirken 8.sınıflarda aynı kaldığı görülmektedir.  Bu oranlara bakıldığında da 4.sınıftan 8.sınıfa doğru ilerledikçe öğrencilerin genelinde matematiğe karşı korku ve güvensizliğin arttığını göstermektedir.

 İletişim: hasans@tekirdagnethaber.com Tel:0282 260 1385 


DİĞER YAZILAR
İlk Yorumlayan Sen Ol......
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BAKAN KOCA CORONA VİRÜSTE SON DURUMU AÇIKLADI
BAKAN KOCA CORONA VİRÜSTE SON DURUMU AÇIKLADI
Süleymanpaşa Belediyesi Şehir İçi Yolları Yeniliyor
Süleymanpaşa Belediyesi Şehir İçi Yolları Yeniliyor